0481 376 529 hvob@outlook.com

Geachte heer, mevrouw,
Het jaar 2019 zit er bijna op. Het was voor hurend Nederland en de Woonbond een enerverend jaar.
Na jaren van politiek beleid dat haaks staat op de belangen van hurend Nederland, lijkt de wind nu te
draaien. Voor het eerst in een decennium was wonen een toponderwerp bij de algemene politieke
beschouwingen in de Tweede Kamer. Op de VVD en de SGP na hebben alle politieke partijen inmiddels
uitgesproken dat ze de verhuurderheffing willen afbouwen of omzetten in een investeringsregeling.
Natuurlijk maakt een zwaluw nog geen zomer, maar het zijn hoopvolle tekenen in de aanloop naar de
verkiezingen van maart 2021.

Mede in verband met die verkiezingen, startten we in oktober 2018 het project Plan voor de
Volkshuisvesting: een integrale analyse van de actuele problemen en samenhangende serie
voorstellen voor een goed volkshuisvestingsbeleid, als alternatief voor het hap-snap-beleid uit
Den Haag. Daar hebben we een jaar voor uitgetrokken, samen met onze lidorganisaties en
persoonlijke leden. Maar ook: samen met vakbonden, studentenorganisaties, cliëntenorganisaties,
zorg- en welzijnsinstellingen en eigen woning organisaties. Zo smeden we een brede alliantie voor
verandering en voeren we de maatschappelijke druk op. Het Plan voor de Volkshuisvesting is op
7 december jl. door de verenigingsraad vastgesteld, de start van de lobbycampagne rond het plan is
gepland in de tweede helft van januari. Vanaf medio januari 2020 kunt u het plan – en een populaire
samenvatting- downloaden vanaf onze website woonbond.nl. Het is ook een nuttig hulpmiddel om als
huurdersorganisatie je eigen lokale agenda te formuleren als start voor onderhandelingen met je
verhuurder of gemeente.

Als Woonbond werken we steeds vaker met anderen om onze doelen te bereiken. In maart waren we
medeorganisator (samen met FNV, Milieudefensie, Greenpeace en Oxfam-Novib) van de klimaatmars.
Een van de leidende thema’s van de mars was klimaatrechtvaardigheid: wij willen dat lasten en lusten
van de verduurzaming eerlijk verdeeld worden. De verduurzaming ook gebruikt wordt om de
woonlasten van huurders te verlagen. Bij de mars liepen ondanks de stromende regen 70.000 mensen
mee, de grootste demonstratie in jaren!
Maar we werken ook samen met lokale initiatieven van huurdersorganisaties. Zo organiseerde we
samen met huurdersorganisatie Interwhere uit Purmerend-Hoorn dat de publieke tribune van de
Tweede Kamer in november uitpuilde bij de behandeling van de begroting wonen. We haalden er het
NOS journaal mee. En ook de sociale media campagne #ikwileenhuis #wooncrisis die we voerden met bijna 200 corporaties trok veel aandacht. Hiermee hebben we problemen op de woningmarkt bij een breed publiek een gezicht gegeven.

Een belangrijke prioriteit voor de Woonbond is de rechtsbescherming van hurend Nederland. We
hebben actief gelobbyd voor het verhogen van de liberalisatiegrens, waardoor ook een groot deel van
de huurders in de vrije sector toegang krijgt tot de huurcommissie. Het meldpunt commerciële huur,
dat we in maart openden, levert veel voorbeelden op die we kunnen gebruiken om in de media
aandacht te vragen voor de excessen.
We kwamen ook op voor de rechten van huurders die weg gesloopt worden door corporaties, om
plaats te maken voor huurders en eigen-woningbezitters met een hoger inkomen. Leilani Farha, de
speciale VN-rapporteur voor huisvesting, lieten we in gesprek gaan met actievoerders van Niet te
Koop uit Amsterdam en de bewoners van de Tweebosbuurt en De Wielewaal uit Rotterdam. Ook dat
initiatief kreeg ruime aandacht in de media.

Het Sociaal Huurakkoord is alweer een jaar oud (20 december 2018) maar de uitvoering van de
gemaakte afspraken kostte nog de nodige inspanningen en frustratie. Het eenvoudigst was nog de
uitvoering van de afspraak om de huursom inflatievolgend te maken. Daar kan lokaal alleen van
afgeweken worden in overeenstemming met de huurdersorganisatie. Dit heeft ervoor gezorgd dat de
huurverhoging in de sociale sector per 1 juli uitkwam op gemiddeld 1,7 procent.
Minder gemakkelijk ging het met de uitvoering van de afspraak huurmatiging voor huurders met een
laag inkomen en een hoge huur. Begin januari ontstond discussie met Aedes over de afspraak inzake
huurbevriezing. Volgens Aedes moest deze “ingehaald” kunnen worden als een huurder weer meer
gaat verdienen. Dat was volgens ons niet de afspraak. Omdat minister Ollongren niet van plan was om
dit deel van het huurakkoord in de wetgeving te verankeren, volgde een moeizame
heronderhandeling over werkbare afspraken om de dure scheefwoners te helpen. Daarbij is ook nog
het probleem opgelost dat vanaf 2020 de vaste inkomensgrenzen voor de huurtoeslag vervallen.
Die grenzen waren de basis voor dit onderdeel van het Sociaal Huurakkoord. Uiteindelijk zijn we er
op de valreep van 2019 nog uitgekomen met Aedes, waardoor volgend jaar hopelijk niet 25 maar
100 procent van de corporaties de regeling -of lokale afspraken als die beter zijn- gaat gebruiken.
Degenen die nu nóg blijven treuzelen, kunnen erop rekenen dat ze hierop aangesproken worden!
Natuurlijk ging er ook veel energie zitten in verbeteringen van de organisatie, om daarmee de
slagkracht van de Woonbond verder te vergroten voor onze achterban. Per 1 januari 2020 wordt het
Woonbond Kennis- en Adviescentrum geïntegreerd in de vereniging Woonbond. Dat levert een flinke
besparing op aan overheadkosten. In 2020 willen we verdere stappen zetten om de werkorganisatie
en de verenigingsdemocratie te moderniseren en zo de maatschappelijke impact van de Woonbond te
vergroten. Tegen een scherpe contributie, die in 2019 niet verhoogd werd.

Wij hebben veel waardering en respect voor u als vrijwilliger of professional die zich dagelijks inzet
voor het belang van hurend Nederland.
Wij wensen u fijne feestdagen en een gelukkig 2020 toe. Met een goede samenwerking en hopelijk
ook weer mooie resultaten!

Met vriendelijke groet,
Paulus Jansen Guity Mohebbi
algemeen directeur directeur WKA