0481 376 529 hvob@outlook.com

15 december 2021


College Overbetuwe wil meer woningen en sneller bouwen
Burgemeester en wethouders van Overbetuwe willen de komende jaren het lopende
programma voor woningbouw versnellen. Daarnaast willen ze kansen benutten om meer
woningen te creëren via de bestaande woningvoorraad en nieuwbouw. Dat schrijft het
college in de nieuwe Woonagenda tot en met 2025. Andere belangrijke opgaves hierin
zijn verduurzaming van de woningvoorraad, meer kansen voor bijzondere doelgroepen
en woonvormen en een meer passende woning en woonomgeving voor langer thuis
wonen. De extra inspanningen zijn nodig om aan de grote woningvraag te kunnen
voldoen. De gemeenteraad beslist op 15 februari over de Woonagenda.


Flinke ambities
In de Woonagenda gaat de gemeente in op haar woonvisie voor Overbetuwe en de
koers voor de komende jaren. Het document dient ook als kader om afspraken te maken
met woonpartners, zoals de woningcorporaties.
Wethouder Wijnte Hol: “De nieuwe Woonagenda Overbetuwe 2025 laat zien dat wij
flinke ambities hebben op het gebied van wonen. Dat moet ook, gezien de aanhoudende
schaarste en druk op de woningmarkt. We willen meer variatie in het woningaanbod.
Daarbij kijken we naar de mogelijkheden die nieuwbouw biedt, maar nadrukkelijk ook
naar de kansen in de bestaande woningvoorraad. Denk bijvoorbeeld aan woningsplitsing
of de inzet van maatschappelijk vastgoed voor wonen. Met de woonagenda nodigen we
onze woonpartners uit om samen aan de slag te gaan. Denk aan woningcorporaties,
ontwikkelende partijen, zorg- en maatschappelijke instellingen, maar ook particuliere
initiatieven. Alleen samen zijn we in staat te zorgen voor een aantrekkelijke woningmarkt
voor iedereen die in Overbetuwe woont of wil komen wonen.”


Versnelling en uitbreiding nieuwbouw
De gemeente wil de komende jaren in een hoger tempo woningen bouwen. Daarnaast
komt er in extra plannen meer ruimte voor de bouw van betaalbare woningen. De
betaalbaarheid wordt geborgd door een mix van instrumenten in te zetten, zoals
startersleningen en een zelfbewoningsplicht.


Aanpakken bestaande voorraad
Voor de bestaande woningvoorraad zet de gemeente met name in op leefbaarheid,
campagnes gericht op energiebesparing en projecten om langer thuis wonen te
stimuleren. Zo wil de gemeente een vervolg geven aan de succesvolle pilot met een
woonadviseur die huurders aan huis bezoekt en woonadviezen geeft.
Verder onderzoekt de gemeente de mogelijkheden om (maatschappelijk) vastgoed om
te vormen naar geschikte woningen voor woningzoekenden.


Matchen van locaties, bijzondere doelgroepen en woonvormen
De gemeente wil initiatieven faciliteren van bijzondere doelgroepen of bijzondere
woonvormen die in reguliere woningbouwprojecten vaak niet genoeg aan bod komen.
Ze ziet daarbij voor zichzelf de komende jaren een rol als ‘matchmaker’. Dat houdt in dat
ze initiatiefnemers in contact brengt met grondeigenaren/projectontwikkelaars en
andersom. Bijvoorbeeld door een ontwikkelaar te koppelen aan een initiatief voor tiny
houses of senioren die in een eigen gemeenschap willen wonen.